کوردستان فردا
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۳:۵۴

برگزاری همایش وافطاری مرکزمدافعان حقوق بشرغرب کشورباموضوع حقوق بشرامریکایی وحمایت ازتروریسم درسنندج

گزارش از علی کرمی

دراین همایش که به همت مرکزمدافعان حقوق بشروشرکت فعالان سیاسی واجتماعی کردستان درهتل لاله سنندج برگزارشد علی صادقی مسئول مرکزمدافعان حقوق بشر عرب کشورضمن تبیین مبانی حقوق بشرغربی ازعملکردرژیم ایالت متحده امریکادرحمایت ازتروریسم انتقادکرد.ایشان دراین سخنان بااشاره به حمایت امریکاازتروریسم دولتی اسراییل درسرزمین های اشغالی این دولت رامسئول اصلی این جنایات دانست وباشاره به جنایات اخیراین رژیم درفلسطین اشغالی وحمایت نظام سلطه ازانتقال پایتخت خودبه قدس شریف ازعملکردنهادهای حقوق بشری وسکوت دراین خصوص رژیم امریکاراعامل اصلی این جنایات دانست مسئول مرکزمدافعان حقوق بشرغرب کشوردرادامه به حمایت های امریکاونظام سلطه ازتروریسم دولتی سعودی اشاره کرد وجنایات رژیم سعودی برعلیه مسلمانان مظلوم یمن رابه دلیل حمایت های بی دریغ امریکاوفروش تسلیحات دانست این فعال وکارشناس حقوق بشر درادامه ضمن تبیین نقش امریکایی هادرایجادگروههای تکفیری وتروریستی درمنطقه وبخصوص داعش به حمایت این کشورازگروههای تروریستی برعلیه جمهوری اسلامی ایران همچون سازمان مجاهدین خلق گروه فرقان گروههای تروریستی همچون کومله ودمکرات کردستان ونمونه هایی ازجنایات این گروههابرعلیه مردم ایران اشاره کرد ودرپایان هنوان داشت جوانان وفعالان حقوق بشردرمرکزمدافعان حقوق بشر بایدباهمت وتلاش وروشنگری درخصوص ماهیت حقوق بشرامریکایی وماهیت تروریسم درجهان ومنطقه ماهیت مزورانه حقوق بشرامریکایی رابیش ازپیش روشن کنند ونگذارند جای جلادوشهیددرهیاهوی تبلیغاتی رسانه هاوقلم های وابسته عوض شود