کوردستان فردا
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۲۷

دیداراعضاوفعالان حقوق بشربه مناسبت هفته حقوق بانماینده رهبری درکردستان

تعدادی از فعالان عرصه حقوق شهروندی با نماینده ولی فقیه در کردستان دیدار کردند

دراین دیدارعلی صادقی مسئول مرکزمدافعان حقوق بشرغرب کشور٬ضمن تشریح فعالیت های این مجموعه ازفعالان حقوق بشر٬بااشاره به نقض کسترده حقوق بشرتوسط رژیم امریکا به مواردی ازقبیل جنایات ضدبشری این رژیم درسطح جهانی ومنطقه ای پرداخت ٬این فعال حقوق بشربااشاره به مصداق هایی ازین مواردهمانند جنایات این رژیم برعلیه مسلمانان ومردم ایران ٬رژیم ایالت متحده امریکارابزرگترین ناقض حقوق بشردرجهان دانست٬ایشان بااشاره به جنایات سازمان منافقین وترور۱۷هزارنفرازمردم ایران توسط این گروه تروریستی ازحمایت های نظام سلطه ودرراس ان امریکا ٬حمایت برخی ازکشورهای اروپایی وفرانسه راازین گروه تروریستژ رانشانه بی اعتباری ادعاهای این کشورها درخصوص مبارزه باتروریسم عنوان کرد
✡️درادامه این دیدارحضرت ایه الله شاهرودی نماینده رهبرمعظم انقلاب اسلامی ضمن تقدیرازفعالیت های مرکزمدافعان حقوق بشر ،بااشاره به جنایت های آمریکادرمنطقه وجهان ٬به فعالان حقوق بشرتوصیه کردندکه بایدضمن روشنگری درخصوص جنایات این رژیم بنابه توصیه رهبرمعظم انقلاب درسطوح بین المللی ونهادهای حقوق بشری به مطالبه گری وطرح شکایت ازین رژیم درنهادهای بین المملی حقوق بشری اقدام کنند.ایشان بایادآوری جنایات امریکابرعلیه مردم ایران بایاداوری وضع قانون کاپیتالاسیون درقبل ازانقلاب وحمایت های متعددامریکاازتروریسم برعلیه مردم بعدازانقلاب وتحریم های ظالمانه ازابتدای انقلاب تاکنون این رژیم رابزرگترین دشمن نه تنها مردم ایران ومسلمانان بلکه انسانیت دانست٬ایشان درادامه باتبیین مفهوم حق دراسلام وجایگاه رفیع بشریت درشریعت مبین اسلام بابه نقدکشیدن مفاهیم حقوق بشری غرب ٬گام مهم واساسی دیگرراتبیین حقوق بشراسلامی دانست که بایدتوسط مجموعه های حقوق بشری بایدبه عنوان اقدامی مهم موردتوجه قرارگیرد .
درپایان این جلسه هرکدام ازشورای مرکزی مرکزمدافعان حقوق بشر دیدگاههای خوددرزمینه مسایل حقوق بشری درسطوح مختلف جهانی ومنطقه ای بیان کردند
گزارش از علی کرمی