کوردستان فردا
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۶:۰۵

دیمه نی پارکی میلله تی بوکان دوای بارینی باران