کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۹:۱۵

سیزده بدر

فروزان میره‌وندی

نمیدونم سیزده بدر

تورو بدرکنم

یااین سایە های غم برکردهای آواره ام را

نمیدونم سیزدە بدر

بامن حرف بزن

دروغ وفریب وخیانت ونامردی
ظلم رو چه جوری میشه از کوردهای هم خونم هم شرفم هم رگ وهم ریشه امـ به درکنم

سیزده بدربامن حرف بزن

یعنی میشه باسیزده سنگ

برسنگ دلان سرزمینم
آنهارا خاک کنم

وبدرکنم

سیزده بدر
سالهای رنج رو باچی بدرکنیم

نمیدانم دوستانم عزیزانم درثلاث باباجانی خیلی وقته دربه درند من چه جوری برم ودرگناررقص وآواز سنگ بدرکنم

مگه عزیزان زلزله زده ی من سنگ هستندکه خیلی وقته دربه درند

آخ برسرزمین کوردهای آواره ام

عفرینم
آخ وناله بردردهای پاره پاره ام

کجایید کوردهای عزیزم
کنج کدام چادر نمناک خوابیده اید

بیایید ودرآغوش گریه های خواهرتان بالایه لایه های خون جگرم گرم گیرید

که جز اشکم
چیزی برای فداشدنتان ندارم

عزیزان آواره ام

سیزده بدر را بردربه دری تان
خیلی وقته بااشکهایمـ دربه در میکنم

ولی باز دربه در
درکوهها بی سروسامان
دربه دریم