روشنفکر کیست؟
روشنفکر کیست؟
امانوئل کانت اعتقاد دارد اگر در جامعه ای گزاره غالب این باشد که "فکر نکنید اطاعت کنید" آن جامعه در دوران تاریکی به سر می برد و اگر در فردی هم این گزاره غالب باشد آن فرد در دوران کودکی به سر می برد.

امانوئل کانت اعتقاد دارد اگر در جامعه ای گزاره غالب این باشد که “فکر نکنید اطاعت کنید” آن جامعه در دوران تاریکی به سر می برد و اگر در فردی هم این گزاره غالب باشد آن فرد در دوران کودکی به سر می برد. گزاره ای که یک جامعه را به دوران روشنایی می برد و یک فرد را به بلوغ روانی می رساند این است که “جرات و شهامت آزاد اندیشی داشته باش”.

بنابراین از نظر کانت روشنفکر بودن دو ویژگی دارد: اول علم و آگاهی و دوم شجاعت و شهامت.

کارل مانهایم اعتقاد دارد که تمام شناخت ها به ساختارهای اجتماعی وابسته هستند. از نظر او این منافع طبقات و گروه های اجتماعی است که نحوه اندیشیدن آنها را تعیین می کند بنابراین کشیش ها شبیه هم فکر می کنند، نظامیان شبیه هم و پزشکان شبیه هم. تنها افکار روشنفکران است که وابسته به شرایط و ساختارهای اجتماعی نیست. مانهایم روشنفکران را افرادی بی طبقه می دانست که اندیشه هایشان تحت تاثیر منافع طبقاتی نیست.

ادوارد سعید روشنفکر را کسی می داند که به نقد “قدرت” و “سنت” می پردازد. روشنفکر این نقد را در انظار عموم انجام می دهد بنابراین همه هستی اش را موکول به یک تشخیص انتقادی می کند. پس می توان برای روشنفکران دو ویژگی قائل شد:

۱- تفکر نقاد در آنها فعال است. پس گرفتار تفکر عاطفی – عادتی، جوزدگی و تقلید نیستند، دوم این ۲- نقد ها را با شهامت مطرح می کنند و از نگرانی در مورد حاصل عملی کار خویش فاصله گرفته اند.

پس ملاحظه می فرمایید که هر فرد دانشمند و تحصیلکرده ای روشنفکر (Intellectual) محسوب نمی شود و هر جامعه ای هم که دانشگاه و دانشجو زیاد داشته باشد از دوران تاریکی به عصر خرد نقل مکان نکرده است.

انتشارات کویر در سال ۱۳۹۳ کتاب ارزشمندی منتشر کرده است به نام “گونه شناسی روشنفکران ایرانی” این کتاب نوشته “دکتر نظام بهرامی کمیل” است. مطالب این یادداشت برداشتی از اولین فصل این کتاب ارزشمندند.

مناسب می بینم این یادداشت را با شعری گویا و زیبا از احمد شاملو به پایان برسانم:

من بی نوا بندگکی سر به راه نبودم

و راه بهشت مینوی من بز روی طوع و خاکساری نبود،

مرا دیگر گونه خدایی می بایست،

شایسته آفرینه ای

که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند،

و خدایی دیگرگونه آفریدم.

 

  • نویسنده : دکترمحمدرضاسرگلزایی_روانپزشک