کمبود امکانات و کادر پزشکی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی…؟؟
کمبود امکانات و کادر پزشکی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی…؟؟
خبری تکان دهنده از فوت سه نوزاد تازه متولد شده در بیمارستان بوکان شائبه هایی از کم کاری و نبود پرسنل تمام وقت در یکی از حیاتی ترین بخش های بیمارستانی را به همراه داشته است که به راحتی نمی توان از آن گذر کرد.

خبری تکان دهنده از فوت سه نوزاد تازه متولد شده در بیمارستان بوکان شائبه هایی از کم کاری و نبود پرسنل تمام وقت در یکی از حیاتی ترین بخش های بیمارستانی را به همراه داشته است که به راحتی نمی توان از آن گذر کرد.

بیمارستانی با حداکثر استفاده از ظرفیت و ناتوانی در عدم پاسخگویی به نیازهای شهری با جمعیت ۳۰۰هزار نفری و رو به افزایش بوکان لزوم توجه ویژه به محرومیت این مرکز درمانی و نگاه قهرآمیز و غیرشفاف دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان را بیش از گذشته پررنگ تر کرده است.

بیمارستانی که در حد پاسخ به نیازهای جمعیت ۲۰سال پیش بوکان است اکنون نمیتواند جوابگوی این میزان جمعیت باشد و در کوران بی تدبیری مسئولان برای توسعه فاز دوم آن و تجهیز بخش های گوناگونش اکنون سر از جایی در می آورد که جان فرشته های کوچک شهرمان را سه تا سه تا میگیرد!

عدم شفافیت در روابط مدیریت مجموعه شبکه بهداشت و درمان بوکان با ارومیه و به دنبال آن عدم نارضایتی مردم از بخش های مختلف بیمارستان بوکان بر لزوم ورود بازرسی به موضوع حادث شده افزوده و امید است با ورود دستگاههای بازرسی و نظارتی دیگر شاهد بروز چنین اتفاقات تلخی در مراکز درمانی نباشیم و بیش از این زحمات واقعی کادر درمان دلسوز زیر سوال نرود.

  • نویسنده : ناصر ملکی