آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنان درگیر ٢ مشکل قدیمی ریشه دار!
آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنان درگیر ٢ مشکل قدیمی ریشه دار!
مدیرکل جدید آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حالی به پایین تر بودن سرانه فضای آموزشی استان از میانگین کشوری و کمبود نیروی انسانی خبر داد که از سال ها پیش این دو مشکل همچنان، نقل محافل جلسات شورای آموزش و پرورش این استان بوده و تغییر مثبتی در آمار کمبودها ایجاد نشده است.

مدیرکل جدید آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حالی به پایین تر بودن سرانه فضای آموزشی استان از میانگین کشوری و کمبود نیروی انسانی خبر داد که از سال ها پیش این دو مشکل همچنان، نقل محافل جلسات شورای آموزش و پرورش این استان بوده و تغییر مثبتی در آمار کمبودها ایجاد نشده است.

سرانه فضای آموزشی در استان ۴.۲۲ متر مربع به ازای هر دانش آموز است که از میانگین کشوری پایین تر است و نیاز مساعدت مسئولان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است.

میانگین فضای آموزشی در کشور ۵.١٨ متر مربع است، اما این میزان در آذربایجان‌غربی ۴.٢٢ مترمربع به‌ازای هر دانش آموز است و توزیع آن هم نرمال نیست. این استان در سرانه فضاهای آموزشی در رتبه ۲۹ کشوری قرار داشت که سال گذشته از نظر کلاس و فضای آموزشی با ارتقای یک رتبه ای، به رتبه ٢٨ رسیده و اداره کل آموزش و پرورش استان هم آن را یک موفقیت می داند.