بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان و کارشناسان سرمایه گذاری از زمینهای در تملک شهرداری جهت سرمایه گذاری
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان و کارشناسان سرمایه گذاری از زمینهای در تملک شهرداری جهت سرمایه گذاری
روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان، معاونین و کارشناسان شهرداری و نظام مهندسی بهمراه دکتر آرش اسماعیلی نسب کارشناس و مولف کتابهای سرمایه گذاری از زمینهای در تملک شهرداری

روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان، معاونین و کارشناسان شهرداری و نظام مهندسی بهمراه دکتر آرش اسماعیلی نسب کارشناس و مولف کتابهای سرمایه گذاری از زمینهای در تملک شهرداری جهت سرمایه گذاری در حوزه های رفاهی، تفریحی، گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و خدماتی بازدید نموده تا در آینده نزدیک با برنامه ریزی های صورت گرفته و نشست با سرمایه گذاران، این زمینها تبدیل به اماکن گردشگری و رفاهی شوند.

🔸شایان ذکر است که دکتر اسماعیلی نسب از کارشناسان خبره حوزه سرمایه گذاری، به دعوت رسمی ناصح محمدخانی شهردار بوکان با برگزاری کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و طرح مباحثی در خصوص روشهای تأمین مالی و سرمایه گذاری، ابزارهای قراردادی مشارکت عمومی خصوصی و مشارکت مدنی و همچنین فرآیندهای انتخاب سرمایه گذار، از اماکن و زمینهای شهرداری بوکان بازدید نموده و مقرر گردید کارگروه تخصصی سرمایه گذاری با حضور ایشان و کارشناسان و مهندسین شهرداری و نظام مهندسی تشکیل گردد تا به تدوین برنامه توسعه گردشگری، رفاهی، فرهنگی و اقتصادی اقدام شود.