رییس سازمان ثبت احوال کشور: سامانه تشخیص چهره با حضور وزیر کشور رونمایی شد. سامانه تشخیص چهره امکان پردازش تصویر و تشخیص چهره به عنوان ورودی سامانه، از میان تصاویر موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را فراهم می کند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور:
سامانه تشخیص چهره با حضور وزیر کشور رونمایی شد.
سامانه تشخیص چهره امکان پردازش تصویر و تشخیص چهره به عنوان ورودی سامانه، از میان تصاویر موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را فراهم می کند.