مرگ جوان سقزی براثر رعد و برق
مرگ جوان سقزی براثر رعد و برق
این جوان ۱۷ ساله اهل روستای پارسانیان مشغول کار کشاورزی همراه پدرش بوده که براثر صاعقه به شدت مصدوم و فوت کرده است.

این جوان ۱۷ ساله اهل روستای پارسانیان مشغول کار کشاورزی همراه پدرش بوده که براثر صاعقه به شدت مصدوم و فوت کرده است.

همچنین رعد و برق باعث چندبار خاموشی ناگهانی جریان برق سقز شد که گفته می شود خساراتی نیز به وسایل خانگی وارد نموده است.