نماینده مهاباد عملکرد رئیس جمهور و دولت را برای چندمین بار به باد انتقاد گرفت …
نماینده مهاباد عملکرد رئیس جمهور و دولت را برای چندمین بار به باد انتقاد گرفت …
هنگام انتخابات با کاندیداهای پوششی ادعاهایتان گوش فلک را کر کرده بود ولی حالا توان مدیریت نان و مرغ را هم ندارید!

هنگام انتخابات با کاندیداهای پوششی ادعاهایتان گوش فلک را کر کرده بود ولی حالا توان مدیریت نان و مرغ را هم ندارید!

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس در توییتی انتقادی نوشت؛

جناب رئیس جمهور!
مردم از کدام درد بنالند
از درد نان، از درد مرغ، از درد تبعیض، از درد بیکاری، از درد کولبری و …
هنگام انتخابات با کاندیداهای پوششی ادعاهایتان گوش فلک را کر کرده بود ولی حالا توان مدیریت نان و مرغ را هم ندارید!
مردم آذربایجان غربی و کُردستان چندین ماه است درصف نان و مرغ هستند!